Szkolenia Scrum

Scrum – iteracyjna i przyrostowa metodyka prowadzenia projektów, zaliczana do metodyk zwinnych (Agile). Rozwój produktu podzielony jest na mniejsze iteracje zwane sprintami, które następują po sobie. Po każdym sprincie zespół pracujący nad rozwojem produktu jest w stanie dostarczyć działającą wersję produktu.

Wprowadzenie do Scrum
Szkolenie wprowadzające do Scrum z symulacją

Umiejętności zdobywane podczas kursu:
- Prawidłowe pełnienie ról Scrum’owych.
- Prawidłowe stosowanie Scrum’owych artefaktów.
- Efektywne prowadzenie spotkań Scrum.
- Podejmowanie decyzji odnośnie zasadności stosowania Scrum w danym projekcie.

Cel szkolenia:
- Zrozumienie przesłanek i idei zwinnego podejścia do realizacji projektów.
- Poznanie mechanizmów funkcjonowania metody Scrum podczas mikrosymulacji projektu prowadzonego zgodnie ze - Scrum’owymi zasadami.

Grupa docelowa:
Osoby biorące (obecnie lub w przyszłości) udział w realizacji projektów zgodnie z metodą Scrum, niezależnie od funkcji pełnionej w projekcie (sponsor projektu, właściciel biznesowy, główny użytkownik, deweloper, kluczowy interesariusz). Osoby chcące poznać podstawy Scrum.

Wymagania wobec słuchaczy:
Z racji bardzo dużego nacisku na aspekty praktyczne oraz intensywność dwudniowego szkolenia, wymaga ono od słuchaczy:
- znajomości typowych aspektów organizacyjnych projektu (uczestnictwo w co najmniej jednym projekcie na dowolnym stanowisku).

Czas trwania: 2 dni


Program szkolenia

1. Kontekst Scruma
- Zwinność w zarządzaniu projektami
- Przeznaczenie Scruma
- Różnice między podejściem zwinnym a kaskadowym
- Podstawowe założenia i pryncypia
2. Ogólny opis procesu Scrum
3. Role
- Właściciel Produktu - zakres odpowiedzialności i zadań
- Scrum Master - zakres odpowiedzialności i zadań
- Zespół Deweloperski - zakres odpowiedzialności i zadań

4. Rytuały
- Czym jest Sprint?
- Planowanie Sprintu – jak tworzyć kolejne przyrosty wartości produktu
- Codzienny Scrum – jak synchronizować działania zespołu
- Przegląd Sprintu – jak weryfikować efekty prac z interesariuszami projektu
- Retrospektywa Sprintu – jak usprawniać funkcjonowanie procesów Scrumowych
5. Artefakty
- Rejestr Produktu – jak definiować produkt
- Przyrost produktu – jak rozwijać produkt w sposób iteracyjny
- Rejestr Sprintu – jak definiować zakres najbliższego przyrostu wartości produktu
- Wykres wypalania – jak monitorować postęp prac
6. Wskazówki odnośnie praktycznego zastosowania
7. Symulacja projektu Scrumowego – praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej

Dzień 1

9:00-13:00 Zapoznanie z metodą SCRUM
- Założenia metody
- Role
- Artefakty
- Rytuały
- Wskazówki odnośnie praktycznego zastosowania
13:00-14:00 Przerwa na lunch
14:00-15:00 Wprowadzenie do symulacji projektu
15:00-17:00 Tworzenie Rejestru Produktu/Product Backlog

Dzień 2

9:00-13:00 Symulacja projektu SCRUMowego
- Jak pełnić role SCRUMowe
- Jak opisywać zakres projektu
- Jak komunikować się w zespole projektowym
- Jak wytwarzać produkt stosując zwinne podejście
13:00-14:00 Przerwa na lunch
14:00-15:00 Symulacja projektu SCRUMowego c.d
15:00-16:00 Omówienie symulacji
16:00-17:00 Podsumowanie szkolenia

Scrum Mastera w Scrum
Szkolenie z roli Scrum Masre w Scrum

Cel szkolenia:
Zrozumienie jak Scrum Master wspiera zwinny zespół deweloperski i rozwija Scrum w organizacji.
Umiejętności zdobywane podczas kursu:
Umiejętność uczenia zespołu deweloperskiego oraz organizacji czym jest Scrum i jak go używać.
Umiejętność wspierania Zespołu Deweloperskiego w realizacji projektów.
Umiejętność wspierania Product Ownera w zarządzaniu projektem w oparciu o metodyki zwinne.

Grupa docelowa:
Kierownicy projektu, początkujący Scrum Masterzy, przyszli Scrum Masterzy.

Wymagania wobec słuchaczy:
Z racji bardzo dużego nacisku na aspekty praktyczne oraz intensywność jednodniowego szkolenia, wymaga ono od słuchaczy:
- znajomość podstaw Scrum i cyklu wytwarzania oprogramowania

Czas trwania: 1 dzień


Program szkolenia

1. Kontekst Scruma
- Zwinność w zarządzaniu projektami
- Przeznaczenie Scruma
- Różnice między podejściem zwinnym a kaskadowym w zarządzaniu rozwojem produktu
- Podstawowe założenia i pryncypia z perspektywy Scrum Mastera
2. Ogólny opis procesu Scrum ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności Scrum Mastera

3. Role
- Porównanie ról
4. Kim jest Scrum Master i na czym polega jego praca.
5. Zarządzanie wymaganiami w projektach zwinnych
6. Planowanie pracy Zespołu Deweloperskiego
7. Wspieranie zespołu podczas realizacji sprintu
8. Monitorowanie prac zespołu
9. Facylitacja spotkań Scrumowych
10. Uczenie organizacji Scruma.

Product Ownera w Scrum
Szkolenie z roli Product Ownera w Scrum

Cel szkolenia:
Zrozumienie na czym polega zarządzanie rozwojem produktu w oparciu o podejście zwinne.
Umiejętności zdobywane podczas kursu:
Prawidłowe pełnienie roli Product Ownera w projektach zwinnych.
Umiejętność definiowania wymagań dla zespołu scrumowego.
Zarządzanie backlogiem produktu.

Grupa docelowa:
Kierownicy projektu, liderzy biznesowi projektów, przyszli Product Ownerzy.

Wymagania wobec słuchaczy:
Z racji bardzo dużego nacisku na aspekty praktyczne oraz intensywność jednodniowego szkolenia, wymaga ono od słuchaczy:
- znajomość podstaw Scrum i zarządzania rozwojem produktu.

Czas trwania: 1 dzień


Program szkolenia

1. Kontekst Scruma
- Zwinność w zarządzaniu projektami
- Przeznaczenie Scruma
- Różnice między podejściem zwinnym a kaskadowym w zarządzaniu rozwojem produktu
- Podstawowe założenia i pryncypia z perspektywy Product Ownera
2. Ogólny opis procesu Scrum ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności Product Ownera
3. Role
- Porównanie ról

4. Kim jest Product Owner i na czym polega jego praca.
5. Jak definiować wymagania w projektach zwinnych
6. Artefakty
- Rejestr Produktu – jak zarządzać backlogiem
- Przyrost produktu – jak rozwijać produkt w sposób iteracyjny
- Rejestr Sprintu – jak definiować cel i zakres najbliższego przyrostu wartości produktu
- Wykres wypalania – jak monitorować postęp prac
7. Rytuały
- Przegląd rytuałów Scrum z perspektywy Product Ownera
- Wskazówki odnośnie praktycznego zastosowania

Jira w Scrum
Wykorzystanie Jiry w zarządzaniu projektami metodą Scrum

Wykorzystanie Jiry w zarządzaniu projektami metodą Scrum – podstawy z perspektywy użytkownika

Umiejętności zdobywane podczas kursu:
Efektywne wykorzystanie oprogramowania Jiry do:
- Planowania zakresu projektu za pomocą Rejestru Produktu (Product Backlog)
- Zarządzania Rejestrem Produktu
- Estymacji pracochłonności historyjek użytkownika i zadań projektowych
- Planowania i realizacji Sprintów
- Zarządzania zakresem projektu
- Zarządzania realizacją zadań projektowych
- Zarządzania zagadnieniami projektowymi (problemy, ryzyka, błędy, wnioski o zmianę zakresu itd.)
- Monitorowania postępów prac za pomocą: pulpitów i raportów (w tym wykres wypalania)

Cel szkolenia:
Przybliżenie uczestnikom możliwości oprogramowania Jira w zakresie zarządzania projektami zwinnymi (w oparciu o metodę Scrum), zarządzania produktem oraz pełnienia roli dewelopera w projektach.

Grupa docelowa:
Kierownicy projektu, właściciele produktu, Scrum Masterzy, członkowie zespołów deweloperskich (analitycy, testerzy, programiści, administratorzy), kluczowi użytkownicy produktów projektu.

Wymagania wobec słuchaczy:
Znajomość Scruma (role, artefakty, rytuały).
Podstawowa wiedza na temat cyklu życia projektu i procesów zarządzania projektami.

Czas trwania: 2 dni


Program szkolenia

1. Czym jest Jira?
- Przeznaczenie oprogramowania, możliwości zastosowania, rozszerzenia.
2. Podstawowe obiekty i komponenty Jiry - omówienie poruszania się po interfejsie użytkownika.
- Panele
- Projekty
- Zgłoszenia
- Tablice
- Wyszukiwarka
- Profil
- Button utwórz
3. Wsparcie Jiry dla Kanbana – zarys
- Przeznaczenie, tworzenie i podstawowa konfiguracja tablicy kanban.
4. Wsparcie Jiry dla Scruma – omówienie podstawowych narzędzi
- Product Backlog
- Sprinty i Sprint Backlog
- Raporty
5. Zgłoszenia
- Rodzaje zgłoszeń
- Tworzenie zgłoszeń i podzgłoszeń
- Wyszukiwanie zadań
- Tworzenie powiązań między zgłoszeniami
- Edycja zgłoszeń i workflow

6. Planowanie produktu/definiowanie zakresu projektu
- Opisywanie zakresu produktu za pomocą Epików i Historyjek Użytkownika
- Tworzenie zadań i innych zgłoszeń do historyjek użytkownika
- Szacowanie pracochłonności działań
- Tworzenie Rejestru Produktu i zarządzanie nim
7. Planowanie Sprintu
- Tworzenie Sprintów
- Tworzenie Sprint Backlog
- Monitorowanie postępów prac w Sprincie za pomocą Tablicy Scrum
8. Wyszukiwanie zgłoszeń i zarządzanie filtrami
- Tworzenie i zapisywanie filtrów
- Zarządzanie filtrami (udostępnianie, współdzielenie)
- Wykorzystanie filtrów (tablice, pulpity)
9. Panele
- Przeznaczenie paneli
- Tworzenie paneli
- Zarządzanie panelami
10. Monitorowanie postępów prac
- Panele i gadżety
- Tablice (Scrum, Kanban)
- Raporty