aq_block_2

Wprowadzenie do Scrum
Szkolenie wprowadzające do Scrum z symulacją

Cel szkolenia:
- Zrozumienie przesłanek i idei zwinnego podejścia do realizacji projektów.
- Poznanie mechanizmów funkcjonowania metody Scrum podczas mikrosymulacji projektu prowadzonego zgodnie ze - Scrum’owymi zasadami.

Grupa docelowa:
Osoby biorące (obecnie lub w przyszłości) udział w realizacji projektów zgodnie z metodą Scrum, niezależnie od funkcji pełnionej w projekcie (sponsor projektu, właściciel biznesowy, główny użytkownik, deweloper, kluczowy interesariusz). Osoby chcące poznać podstawy Scrum.

Program

Program szkolenia

1. Kontekst Scruma
- Zwinność w zarządzaniu projektami
- Przeznaczenie Scruma
- Różnice między podejściem zwinnym a kaskadowym
- Podstawowe założenia i pryncypia
2. Ogólny opis procesu Scrum
3. Role
- Właściciel Produktu - zakres odpowiedzialności i zadań
- Scrum Master - zakres odpowiedzialności i zadań
- Zespół Deweloperski - zakres odpowiedzialności i zadań

4. Rytuały
- Czym jest Sprint?
- Planowanie Sprintu – jak tworzyć kolejne przyrosty wartości produktu
- Codzienny Scrum – jak synchronizować działania zespołu
- Przegląd Sprintu – jak weryfikować efekty prac z interesariuszami projektu
- Retrospektywa Sprintu – jak usprawniać funkcjonowanie procesów Scrumowych
5. Artefakty
- Rejestr Produktu – jak definiować produkt
- Przyrost produktu – jak rozwijać produkt w sposób iteracyjny
- Rejestr Sprintu – jak definiować zakres najbliższego przyrostu wartości produktu
- Wykres wypalania – jak monitorować postęp prac
6. Wskazówki odnośnie praktycznego zastosowania
7. Symulacja projektu Scrumowego – praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej

Dzień 1

9:00-13:00 Zapoznanie z metodą SCRUM
- Założenia metody
- Role
- Artefakty
- Rytuały
- Wskazówki odnośnie praktycznego zastosowania
13:00-14:00 Przerwa na lunch
14:00-15:00 Wprowadzenie do symulacji projektu
15:00-17:00 Tworzenie Rejestru Produktu/Product Backlog

Dzień 2

9:00-13:00 Symulacja projektu SCRUMowego
- Jak pełnić role SCRUMowe
- Jak opisywać zakres projektu
- Jak komunikować się w zespole projektowym
- Jak wytwarzać produkt stosując zwinne podejście
13:00-14:00 Przerwa na lunch
14:00-15:00 Symulacja projektu SCRUMowego c.d
15:00-16:00 Omówienie symulacji
16:00-17:00 Podsumowanie szkolenia

Opis

Umiejętności zdobywane podczas kursu:
- Prawidłowe pełnienie ról Scrum’owych.
- Prawidłowe stosowanie Scrum’owych artefaktów.
- Efektywne prowadzenie spotkań Scrum.
- Podejmowanie decyzji odnośnie zasadności stosowania Scrum w danym projekcie.

Wymagania wobec słuchaczy:
Z racji bardzo dużego nacisku na aspekty praktyczne oraz intensywność dwudniowego szkolenia, wymaga ono od słuchaczy:
- znajomości typowych aspektów organizacyjnych projektu (uczestnictwo w co najmniej jednym projekcie na dowolnym stanowisku).

Terminy szkoleń

Zgłoś się na szkolenie